Trách nhiệm của chúng tôi

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn thiện của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web này là trách nhiệm của bạn một mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin được cung cấp trên trang web này.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này sẽ hoạt động liên tục và không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này sẽ được bảo mật và không bị tấn công hoặc tác động bởi các bên thứ ba.

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn thiện của thông tin được cung cấp trên các trang web bên ngoài này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp trên các trang web bên ngoài này là trách nhiệm của bạn một mình.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xoá bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi hoặc cập nhật chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng tiếp tục trang web này sau khi chính sách đã được thay đổi được xem là đồng ý với những thay đổi đó.